การเตรียมผลงานและลักษณะผลงาน , การแบ่งกลุ่มของงานวิจัย


 
 
ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ


       1 ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน


       2 ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
              - กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
              - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
              - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
              - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


       3 ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ


ประเภทของการนำเสนอผลงาน


       1 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยระดับปริญญาโท ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาทีรวมซักถาม ระดับปริญญาเอกเรื่องละ 20 นาทีรวมซักถาม
       
       2 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดให

(การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) 
การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)


       1 หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้จัดทำรูปแบบตามบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนด ดูรายละเอียดที่ DOWNLOAD                   *การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงในบทความและท้ายบทความให้ยึดตามรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น
 ** เนื่องจากมีการปรับปรุงการเขียนอ้างอิงใหม่ ตัวอย่างบทความฉบับเต็มที่ให้ download ไปนี้จึงเป็นของการประชุมฯ ครั้งก่อน   ให้ยึดการเขียนตามตัวอย่างที่แนบแบบใหม่นี้เท่านั้น

       
2 ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาว 4-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก) บทคัดย่อตามข้อ 1) สรุปเฉพาะใจความสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 8 บรรทัด โดยใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด 14 สำหรับภาษาไทย และใช้ Angsana New ขนาด 14 สำหรับภาษาอังกฤษ บทความประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทวิจารณ์ บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง (ดูรายละเอียดและไฟล์ต้นแบบได้ที่ http://conference.kku.ac.th/ngrc34/)

       ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำจะถูกรวบรวมเป็น Proceedings ของการประชุมใน รูปสื่อ CD-ROM และหากผลงานวิจัยนั้นนำเสนอโดยผู้วิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ


การเตรียมโปสเตอร์


       1 ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 90 X 100 ซม. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้มี รูปถ่ายของผู้นำเสนอผลงานติดที่มุมบนด้านขวาในโปสเตอร์ด้วย (ชุดสุภาพ ขนาดไม่เกิน 4 x 4.5 นิ้ว) เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป

       
2 ดาวน์โหลดรูปแบบโปสเตอร์ที่  DOWNLOAD     

       3 กำหนดให้ติดโปสเตอร์ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปและก่อนเวลา 8.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2558 และให้เก็บโปสเตอร์ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 หลัง 16.30 น.