รายละเอียดการลงทะเบียนค่าลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุม) 1,200 บาท 
- อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 
- ผู้ไม่ประสงค์จะรับ Proceedings อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องจ่าย ค่าลงทะเบียน 
- ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา 
- สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทที่ชำระเงิน) ไม่ได้มานำเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ บัณฑิตวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 

ประเภท

รายการเอกสาร/อาหาร-อาหารว่าง

ค่าลงทะเบียน/คน

1. นำเสนอผลงาน (ชำระพร้อมกับการส่ง บทความฉบับเต็ม ซึ่งวันสุดท้ายของ การรับบทความคือ 6 มกราคม 2558)

เอกสารประกอบการประชุม+CD Proceeding+อาหาร

1,200 บาท

2. เข้ารับฟังการนำเสนอ

เอกสารประกอบการประชุม+CD Proceeding+อาหาร

400 บาท
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน
- ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
- ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
- ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
- ชำระผ่านร้าน Family Mart ทุกสาขาโดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
- ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ ไม่ควรโอนด้วยวิธีนำฝากเข้าบัญชีตรงโดยไม่ผ่านตามแบบฟอร์มจากระบบวิธีการสมัคร


1. ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ หรือ National Graduate Research Conference , Khon Kaen University จัดทำขึ้นเพื่อสะดวกและง่ายในการจัดการข้อมูล ผูเข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

- ผู้นำเสนอผลงาน [สมัคเข้าร่วม] และ
- ผู้เข้ารับฟังการนำเสนอ [สมัคเข้าร่วม]

2. การส่งผลงาน ส่งบทความฉบับเต็ม จำนวน 3 ชุด ทั้งในกรณีที่ต้องการให้พิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือรวมผลงานวิชาการหลัง การประชุม (Proceedings) และในกรณีที่ไม่ต้องการให้พิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในหนังสือรวมผลงานวิชาการหลังการประชุม (ให้ระบุไว้ในการกรอกข้อมูลสมัคร)

3. ทั้งนี้ รูปแบบการพิมพ์บทความและบทคัดย่อ จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด


วิธีการส่งใบสมัครและเอกสารตาม ดังนี้

ครั้งที่ 1 ส่งบทความฉบับเต็ม 3 ชุด พร้อมใบสมัครที่กรอกในระบบ (พิมพ์ใบสมัครที่กรอกในระบบรับสมัครแนบมาด้วย)
สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด ใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงิน 1 ชุด โดยส่งที่ ภารกิจสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร พิมล กลกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ครั้งที่ 2 ส่งบทความที่ผ่านการตรวจอ่านจากผู้ทรงคุณวุติและผู้สมัครแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เป็นบทความฉบับเต็ม 1 ไฟล์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอย่างละ 1 ไฟล์ รวมเป็น 2 ไฟล์ ส่งเข้าระบบ Online  ในรูปแบบของไฟล์ .doc เท่านั้นคำชี้แจง
     การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนให้มีการจัดเวทีนี้ต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนั้น เป็นเวทีประชุมทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมเสนอผลงานและร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และ การศึกษาอิสระให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์สำเร็จการศึกษาได้ สำหรับการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร แผน ข ได้มานำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอิสระอีกด้วย ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุมทั้งวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอีกทางหนึ่ง