หน่วยงานที่รับผิดชอบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202 420 โทรสาร 043-202 421  

http://gs.kku.ac.thที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร)
Council of the Graduate Studies Administrators of Public and Autonomous Universities (CGAU) 

http://www.grad.mahidol.ac.th/cgau


สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

www.mua.go.th

 

 

แผนที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


View อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น in a larger map