เกี่ยวกับโครงการ


  เอกสารบรรยาย "Grad Studies : Publications and Ranking"

  ประกาศผลรางวัล

 

       การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (The National Graduate Research Conference) นี้  เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะคือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ   เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2542  จากการริเริ่มในที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ  2) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  ซึ่งเป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดงานประชุมวิชาการนี้ตลอดมาทุกปี  ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เคยรับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ ทคบร มาแล้ว 1 ครั้ง  ครั้งนี้ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน เป็นครั้งที่ 2  โดยเป็นการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ ทคบร ครั้งที่ 34  ทั้งนี้  วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นเวทีให้กับนิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน แล้ว  ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ  


วัตถุประสงค์


       1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สู่สาธารณชน

       2. เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน

       3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ

       4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ สู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ


       1. ผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน เป็นนิสิต นักศึกษาระดับระดับปริญญาเอก -โท จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาหลักสูตรแผน ก การทำวิทยานิพนธ์และหลักสูตรแผน ข การทำการศึกษาอิสระ

       2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ

       3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน ได้แก่ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ


       1. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน  

       2. นิสิต นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผู้นำเสนอผลงานได้รับประสบการณ์ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระสู่สาธารณชน

       3. ได้เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ

       4. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพของนิสิต นักศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ

       5. นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป

 

รูปแบบการประชุม


       1 การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ

       2 นิทรรศการและการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

       3 การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

       4 การประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ (ทคบร)

 

การพิจารณาผลงานและการนำเสนอ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
       1. พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน

       2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็น Proceedings

       3. พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม กรณีดังต่อไปนี้
              - บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
              - การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/หรือไม่ครบถ้วน

       4. ผู้นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หาก พบว่าไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำที่โปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะถือว่า บทความวิจัยนั้น ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้นๆโดยเร็วต่อไป

       5. ผู้นำเสนอผลงานต้อง เป็นนิสิต นักศึกษาระดับระดับปริญญาเอก -โท จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาหลักสูตรแผน ก การทำวิทยานิพนธ์และหลักสูตรแผน ข การทำการศึกษาอิสระ

       6. การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นที่สิ้นสุด