กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

08.15 – 09.00 น.

ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง  ณ  บริเวณโถง  หน้าห้องประชุมมอดินแดง  ชั้น 3

09.00 – 09.10 น.

ชมวีดิทัศน์แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

09.10 – 09.40 น.

พิธีเปิด ณ ห้องประชุมมอดินแดง
-รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานที่ประชุม คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) กล่าวต้อนรับ

-รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุมและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557

09.40 – 10.10 น.

-ชมวีดิทัศน์ผลงานรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ  ศาสตราจารย์ ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน  ประจำปี 2557  
ผู้ได้รับรางวัลได้แก่  ดร.นิศาชล จำนงศรี  ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   เรื่อง “การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล”   
 โดย ศาสตราจารย์ ดร. กนก  วงษ์ตระหง่าน  มอบรางวัลให้กับดุษฎีบัณฑิต  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง  แม่นมาตย์   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

10.15 – 11.15 น.

-การบรรยายพิเศษ  เรื่อง  “Graduate Studies : Publications and University Ranking” 
โดย  ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

11.15 - 11.20 น.

-รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบธงเจ้าภาพ  จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  35 (สคบท.)

11.30 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

11.00 – 15.45 น.

-การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ  ห้อง 3501-3512  ชั้น 5  อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระดับปริญญาเอก

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (1 ห้อง)  ชั้น 5  ห้อง 3509 
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (1 ห้อง)  ชั้น 5  ห้อง 3510        

   ระดับปริญญาโท

  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4 ห้อง)  ชั้น 5 ห้อง 3501-3504  (ตามลำดับ)   
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (2ห้อง)  ชั้น 5 ห้อง 3511-3512 (ตามลำดับ)  
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 ห้อง)  ชั้น 5 ห้อง 3505-3506  (ตามลำดับ)                   
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 ห้อง)  ชั้น 5 ห้อง 3507        

13.00 – 14.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์  (ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท  ทุกกลุ่มสาขา)
ณ  ห้องประชุมมิตรภาพ  ชั้น 3  อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.30 - 15.50 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัล  รายงานตัวและลงทะเบียน (ห้องประชุมมิตรภาพ)

16.40 - 16.50 น.  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานต่ออธิการบดี และเชิญอธิการบดีมอบรางวัล/เกียรติบัตร

16.50 น.

-อธิการบดี  มอบรางวัล/เกียรติบัตรตามลำดับ  ดังนี้
           ลำดับที่ 1   มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี สำหรับ
                          ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต และมอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับอาจารย์
                           ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
           ลำดับที่ 2   มอบเกียรติบัตรสำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และนักศึกษาระดับ
                         บัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
           ลำดับที่ 3   มอบเกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
                         แห่งชาติ ครั้งที่  34   
          -อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีต่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต นักศึกษาระดับ  
           บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณาจารย์
          -ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

18.00 น.

ปิดงาน


การประชุมคู่ขนาน เวลา 13.30-16.00 น. การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น