ระยะเวลาการดำเนินการและสถานที่


 

ระยะเวลาการดำเนินการ


ประชาสัมพันธ์โครงการ
7 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
เปิดระบบรับสมัคร
20 ตุลาคม 2557
ปิดรับสมัครผู้นำเสนอผลงาน
6 มกราคม 2558
รับสมัครผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย
20 ตุลาคม 2557 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผลการตอบรับให้นำเสนอ
29 มกราคม 2558 
5 กุมภาพันธ์ 2558
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
16 กุมภาพันธ์ 2558 
20 กุมภาพันธ์ 2558
 วันประชุมวิชาการ
27 มีนาคม 2558

 

สถานที่


วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 แผนที่สถานที่จัดงาน PDF

 แผนฝังห้องจัดประชุมวิชาการ PDF |  ห้องบรรยาย PDF |  ฝังแสดงโปสเตอร์ PDF


 แผนที่ google ขนาดใหญ่

 


View อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น in a larger map