การเตรียมผลงานและลักษณะผลงาน

รูปแบบการประชุม


1. การรายงานและเปิดงานโครงการฯ
2. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์


การพิจารณาผลงาน การนำเสนอ และการตัดสินรางวัลการนำเสนอ


การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินโดยผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) โดยการตัดสินของคณะกรรมการต่าง ๆ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1. การเลือกกลุ่มเสนอผลงานและ/หรือประเภทของการเสนอผลงาน เช่น สมัครประเภทบรรยาย อาจจะได้รับการพิจารณาให้เป็นประเภทโปสเตอร์
2. การได้รับการคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอในงานประชุม และที่จะรวบรวมในรูปแบบ Online Proceedings
3. การตัดสิทธิ์ไม่ให้นำเสนอผลงาน กรณีดังต่อไปนี้
       1) บทคัดย่อ บทความวิจัย และ/หรือโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
       2) การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ
       3) บทความวิจัยเคยนำเสนอผลงานในที่อื่นมาก่อน หรือเคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง
       4) บทความวิจัยได้รับการประเมินในเบื้องต้นแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผู้นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ต้องมานำเสนอผลงานด้วยตนเองในวันงาน หากไม่มาบรรยายหรือไม่พบผู้นำเสนอประจำห้องนำเสนอแบบโปสเตอร์ตามกำหนดเวลา จะถือว่าบทความวิจัยนั้นไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันต้นสังกัดนั้น ๆ ทันที
5. ผู้นำเสนอผลงานต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์และ/หรือการศึกษาอิสระ


ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ


1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการแต่มีผลการวิจัยในระดับหนึ่งที่สามารถนำเสนอผลการวิจัยได้ และต้องไม่เคยนำเสนอผลงานนี้ในที่อื่นมาก่อน หรือไม่เคยตีพิมพ์ หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการ/วารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองในใบสมัคร
2. ขอบข่ายของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่นำเสนอ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
          - กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง
4. ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (ถ้ามี)


ประเภทของการนำเสนอผลงาน


1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ให้จัดทำเป็น VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัย โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่ง กำหนดการส่ง VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัย  ก่อนวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 จะแจ้งให้ทราบภายหลังสามารถติดตามได้ทาง http://conference.kku.ac.th/grc
2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ให้จัดทำโปสเตอร์ตาม Template Poster ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด ให้จัดทำเป็น VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัย โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 5 นาที สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่ง กำหนดการส่ง VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัย ก่อนวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 จะแจ้งให้ทราบภายหลังสามารถติดตามได้ทาง http://conference.kku.ac.th/grc

หมายเหตุ: การตอบรับให้นำเสนอผลการวิจัยแบบใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


1. การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)
          1.1 หน้าแรกของบทความ คือ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เขียนสรุปเฉพาะใจความสำคัญ รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ 4 โดยใช้อักษรแบบ TH Sarabun New ขนาด 14 (สามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้ https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          1.2 บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนและซ้าย กำหนด 1.2 นิ้ว ล่างและขวา กำหนด 1 นิ้ว พิมพ์หน้าเดียวเว้นระยะ 1 บรรทัด จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ (รวมรูปภาพ ตาราง การอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี)) โดยใช้อักษรแบบ TH Sarabun New ขนาด 14 (สามารถดาวน์โหลดได้ตามนี้  https://www.f0nt.com/release/th-sarabun-new/ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  บทความประกอบด้วย บทคัดย่อ  บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย บทสรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

 

. Download  รูปแบบการเขียน (Template) และ ตัวอย่างการเขียนบทความ


          ผลงานวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะถูกรวบรวมในรูปแบบ Online Proceedings และหากผลงานวิจัยนั้นนำเสนอโดยผู้วิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันหรือแต่ละหลักสูตรกำหนด)

2. การเตรียมโปสเตอร์
          2.1 สำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ ให้จัดทำโปสเตอร์ตาม Template Poster ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด ให้จัดทำเป็น VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัย โดยใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 5 นาที สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบใดแบบหนึ่ง กำหนดการส่ง VDO บันทึกการนำเสนอผลงานวิจัย  เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ

           2.2 ดาวน์โหลดรูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์ที่  . Download