ปฏิทินการดำเนินการ

 

สมัครนำเสนอผลงาน 22 พฤศจิกายน 2564 – 17 ธันวาคม 2564 
ขยายเวลาถึง 24 ธันวาคม 2564
สมัครเข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน) 22 พฤศจิกายน 2564 – 18 มีนาคม 2565
ประกาศผลตอบรับให้นำเสนอผลงาน 2 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายของการส่ง Manuscript (ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว) 16 กุมภาพันธ์ 2565

วันนำเสนอผลงาน

25 มีนาคม 2565

 

กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่ 23
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 (แบบออนไลน์)

 

 ตารางกำหนดการ

Zoom link ห้องหลัก พิธีเปิด-ปิด

https://gs.kku.ac.th/url/ZMainRoom-NGRC23
 ผังตารางเวลา และการจัดลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แบบบรรยาย
 ผังตารางเวลา และการจัดลำดับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แบบโปสเตอร์ 

 หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรม

 

รายชื่อผลงานวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
รายชื่อผลงานวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย
(Poster Presentation)

 ห้อง 1 บรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.เอก
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom1-NGRC23  ห้อง 6 โปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.เอก+กลุ่มกายภาพ ป.โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom6-NGRC23 ห้อง 2 บรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ป.โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom2-NGRC23 ห้อง 7 โปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ป.โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom7-NGRC23 ห้อง 3 บรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ+วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ป.โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom3-NGRC23 ห้อง 8 โปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ป.โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom8-NGRC23 ห้อง 4 บรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ป.โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom4-NGRC23 ห้อง 9 โปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ป.โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom9-NGRC23 ห้อง 5 บรรยาย กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ฯ ป.โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom5-NGRC23 ห้อง 10 โปสเตอร์ กลุ่มมนุษย์ฯ ป.เอก-โท
https://gs.kku.ac.th/url/ZRoom10-NGRC23