ปฏิทินการดำเนินการ

สมัครนำเสนอผลงาน 23 พฤศจิกายน 2563 – 25 ธันวาคม 2563
สมัครเข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน) 23 พฤศจิกายน 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลตอบรับให้นำเสนอผลงาน 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันสุดท้ายของการส่ง Manuscript (ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว) 17 กุมภาพันธ์ 2564

วันนำเสนอผลงาน

25 มีนาคม 2564

 
                   กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 22

                                         วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 (แบบออนไลน์)

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์

09.00 - 09.20 น.

แนะนำลำดับขั้นนตอน พิธีการ การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยฯ

09.20 - 09.30 น.

ชมวีดิทัศน์แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

09.30 – 10.00 น.

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ผ่านระบบออนไลน์ห้องรวม)  

        - ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน

        - รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุม  

10.00 – 11.00 น.

การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “Preparation for the job of 21st century”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   

11.00 – 12.00 น.

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ลงทะเบียน login เข้าห้องนำเสนอผลงานวิจิยผ่านระบบออนไลน์ ประจำห้องนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้อง พิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์  (ผ่านระบบออนไลน์ห้องแยก)  

  ระดับปริญญาเอก

        -กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (นำเสนอแบบบรรยาย/โปสเตอร์)  

        -กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (นำเสนอแบบบรรยาย/โปสเตอร์)  

   ระดับปริญญาโท

        -กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (นำเสนอแบบบรรยาย/โปสเตอร์)  

        -กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (นำเสนอแบบบรรยาย/โปสเตอร์)  

        -กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (นำเสนอแบบบรรยาย/โปสเตอร์)  

        -กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นำเสนอแบบบรรยาย/โปสเตอร์)  

15.00 – 15.30 น.

สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ และประมวลผลการนำเสนอผลงานวิจัย

15.30 – 16.00 น.

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

16.00 น.

ปิดการประชุม


ตารางการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

เวลา ลำดับ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท   กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาเอก-โท  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท  กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8
    PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
13.00-13.15 น. 1 SDO11* MMO1 MMO10 PMO1 HDO11 HMO5 HMO12 BMO1
13.15-13.30 น. 2 SDO21* MMO2 MMO11 PMO2 HDO21 HMO6 HMO13 BMO2
13.30-13.45 น. 3 SDO31* MMO3* MMO12 PMO3 HMO1 HMO7 HMO14 BMO3*,**
13.45-14.00 น. 4 SDO41* MMO4* MMO13 PMO4 HMO2 HMO8** HMO15 BMO4
14.00-14.15 น. 5 SDO51* MMO5* MMO14* PMO5* HMO3 HMO9** HMO16 BMO5*
14.15-14.30 น. 6 SDO61* MMO6* MMO15 PMO6 HMO4 HMO10** HMO17 BMO6*
14.30-14.45 น. 7 SDO71 MMO7* MMO16 PMO7   HMO11** HMO18 BMO7
14.45-15.00 น. 8   MMO8 MMO17         BMO8
15.00-15.15 น. 9   MMO9 MMO18          

หมายเหตุ : 1ป.เอก *ไม่ประสงค์ตีพิมพ์ **การศึกษาอิสระ


 

ตารางการนำเสนอผลงานวิจัยแบบแบบโปสเตอร์

เวลา ลำดับ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก-โท กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท  กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาโท  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาโท 
ห้อง 9 ห้อง 10 ห้อง 11 ห้อง 12 ห้อง 13 ห้อง 14
    PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
PDF
รายชื่อผู้นำเสนอ
13.00-13.10 น. 1 SDP11 MMP1 MMP12 PMP1 HMP1 HMP8
13.10-13.20 น. 2 SDP21 MMP2 MMP13** PMP2 HMP2 HMP9
13.20-13.30 น. 3 SDP31 MMP3 MMP14 PMP3* HMP3 HMP10
13.30-13.40 น. 4 SDP41* MMP4 MMP15 PMP4 HMP4 HMP11
13.40-13.50 น. 5 SDP51* MMP5* MMP16 PMP5 HMP5 HMP12
13.50-14.00 น. 6 BMP1 MMP6* MMP17 PMP6 HMP6 HMP13
14.00-14.10 น. 7 BMP2 MMP7 MMP18 PMP7 HMP7 HMP14
14.10-14.20 น. 8   MMP8 MMP19     HMP15
14.20-14.30 น. 9   MMP9        
14.30-14.40 น. 10   MMP10        
14.40-14.50 น. 11   MMP11        

หมายเหตุ : 1ป.เอก *ไม่ประสงค์ตีพิมพ์ **การศึกษาอิสระ