วันเวลาสถานที่

สมัครนำเสนอผลงาน 15 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 10 มกราคม 2562
สมัครเข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน) 15 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลตอบรับให้นำเสนอผลงาน 31 มกราคม 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562
วันสุดท้ายของการส่ง Manuscript (ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว) 11 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันนำเสนอผลงาน 15 มีนาคม 2562


 

รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก)

ชื่อเรื่อง
-
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปสเตอร์
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)

ชื่อเรื่อง
-
 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ บรรยาย
 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ โปสเตอร์
 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-บรรยาย
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-โปสเตอร์
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-บรรยาย
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-โปสเตอร์

 

 

กำหนดการประชุมวิชาการ 

 

กำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 

 

แผนผังอาคารและห้องนำเสนอผลงาน 

 

สถานที่


อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น