การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
(The 20th National Graduate Research Conference) 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
March 15, 2019 at Khon Kaen University


The 20th National Graduate Research Conference


     The 20th National Graduate Research Conference aims to publicize the research of graduate students from universities in Thailand and overseas which is the platform for students to present their research to publics as well as to share and discuss on research experiences of scholars, professionals, and academics, in order to develop the research quality.

    The 20th National Graduate Research Conference is scheduled to take place on March 15, 2019 at Khon Kaen University.Presenters/Participants


     1. Graduate students from universities in Thailand and overseas
     2. Graduate student, thesis/independent study advisors, lecturers, administrators, academics, researchers, and publics who are interested to attend without presentation

Contact Address

Graduate School, Khon Kaen University 3rd floor, Bimala Kalakicha Buidling
123, Mittraphap Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40002 Thailand
Tel. 043-202-420 Fax. 043-202-421 
E-mail : graduate@kku.ac.th Url: http://gs.kku.ac.th/