การแจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (แบบออนไลน์)

เรียน       นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

              เนื่องด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติวันหยุดราชการเพิ่มเติมปี 2564 คือวันที่ 26 มีนาคม 2664 ซึ่งตรงกับวันจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (แบบออนไลน์) บัณฑิตวิททยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (แบบออนไลน์) จากวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (ออนไลน์)
The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
March 25, 2021 at Khon Kaen University


The 22nd Online National Graduate Research Conference


     The 22nd Online National Graduate Research Conference is the  annual research conference of Graduate School, Khon Kaen University. The conference aims to publicize the research of graduate students from several universities in Thailand and overseas. It is to be the platform for students to present, share and discuss on research experiences among scholars, professors, and academics, in order to develop the graduate research quality. The conference is organized conforming to Office of the Higher Education Commission’s graduate programs criteria 2015 and Khon Kaen University Strategic Plan 2020 – 2023 ; Learning Service intense competition, teaching and research quality enhancement, To collaborate to external organizations  for research operation and create online network among higher education institutions. The 22nd Online National Graduate Research Conference enhances research’s quality that will meet Khon Kaen University’s policy.


Objectives


        1. To publicize research of graduate students from Thai and oversea universities

        2. To be the presentation forum for Graduate students to present their research to the public

        3. To discuss and exchange research experiences among graduate students, lecturers and academics

        4. To develop graduate research quality


Targeted participants


        1. Graduate students from Thai and oversea universities 

        2. Graduate students, thesis/independent study advisors, lecturers, administrators, academics, researchers, and the participants who are interested to attend without presentation


Contact Organizer

Graduate School, Khon Kaen University 3rd floor, Bimala Kalakicha Buidling
123, Mittraphap Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40002 Thailand
Tel. 043-202-420 Fax. 043-202-421 
E-mail : graduate@kku.ac.th Url: http://gs.kku.ac.th/