การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
(The 21st National Graduate Research Conference) 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
March 27, 2020 at Khon Kaen University


รายละเอียดโครงการ


     การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st National Graduate Research Conference) ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีขึ้นทุกปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง และสำหรับการจัดประชุมวิชาการประจำปีนี้ เป็นโอกาสดีเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงใช้ชื่องานประชุมวิชาการ ครั้งนี้ภายใต้ธีมงาน “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ”


วัตถุประสงค์


   1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
   2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน
   3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ
   4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา


กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ


   1. นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้านำเสนอผลงานวิจัย
   2. นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน


หน่วยงานที่รับผิดชอบ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ
ชั้น 3 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202-420 โทรสาร 043-202-421


ผลที่คาดว่าจะได้รับ


   1. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา ของนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้รับการเผยแพร่
   2. นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
   3. นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
   4. ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
   5. นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น


 


ข้อมูลติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
E-mail : graduate@kku.ac.th Url: http://gs.kku.ac.th/