ลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วม


วิธีการสมัคร


1. นิสิต นักศึกษาสามารถสมัคร โดยเลือกประเภทแบบ National หรือ International แบบใดแบบหนึ่ง 
2. นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะมานำเสนอผลงานแต่ไม่ต้องการตีพิมพ์ สามารถส่งเฉพาะบทคัดย่อได้ (ไม่ต้องส่งฉบับเต็ม) โดยกรณีการสมัครแบบ National ให้จัดทำทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครแบบ International ส่งเฉพาะบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
3. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครนำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ไม่ว่าจะสมัครแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะต้องจัดทำบทความฉบับเต็ม (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับ แต่ละสถาบันหรือแต่ละหลักสูตรกำหนด)ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

สถานะผลงาน และรายชื่อผู้ลงทะเบียน
. รายชื่อผู้สมัคร (ไม่นำเสนอ)
 


 

การดำเนินการหลังการสมัคร


1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน  ดูวิธีการชำระเงินได้ที่ Click..

2. ส่งเอกสารดังนี้ 
     2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 1 ชุด (ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิศระโดยการลงนามในใบสมัครแล้ว)
     2.2 บทความฉบับเต็มจำนวน 2 ชุด  
     2.3 สำเนาใบชำระเงิน    
     2.4 สำเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ

 ส่งมาที่ 
     ภารกิจสารสนเทศและวิชาการ (งานประชุมวิชาการ)
     บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002อัตราค่าลงทะเบียน


(สมัครและชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย) ดังนี้

ประเภท รายการเอกสาร/อาหาร-อาหารว่าง ค่าลงทะเบียน/คน (ชำระภายในวันที่ 30 พ.ย. 61) ค่าลงทะเบียน/คน (ชำระหลังวันที่ 30 พ.ย. 61 แต่ไม่เกินวันที่ 7 ม.ค. 62)
1. ผู้สมัครนำเสนอผลงาน ของนิสิต นักศึกษาสังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผู้สมัครเข้ารับฟังที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน สังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกสาร+อาหาร+อาหารว่าง

1,500 บาท

2,500 บาท
3. ผู้สมัครนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร+อาหาร+อาหารว่าง 800 บาท 1,000 บาท
4. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร+อาหาร+อาหารว่าง  - -


หมายเหตุ
   1) ผู้ไม่ประสงค์จะรับ Proceedings อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องชำระ ค่าลงทะเบียน
   2) ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
   3) ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้มานำเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน


สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วและต้องชำระค่าลงทะเบียน ขอให้พิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งสามารถเลือกชำระได้ 4 ช่องทาง คือ

1) ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
2) ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
3) ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
4) ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

ทั้งนี้ หากเลือกวิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ส่งสำเนาใบโอนเงินที่ งานการเงินและพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 หรือ สแกนใบโอนเงินแล้วส่งที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*ให้นิสิต นักศึกษาถ่ายเอกสาร หรือสแกนบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุแนบมาพร้อมกับการส่งชุดสมัครหรือพร้อมกับการส่งใบโอนเงิน