ลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วม


วิธีการสมัคร


1. นิสิต นักศึกษาสามารถสมัคร โดยเลือกประเภทแบบ National หรือ International แบบใดแบบหนึ่ง 
2. นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะมานำเสนอผลงานแต่ไม่ต้องการตีพิมพ์ สามารถส่งเฉพาะบทคัดย่อได้ (ไม่ต้องส่งฉบับเต็ม) โดยกรณีการสมัครแบบ National ให้จัดทำทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครแบบ International ส่งเฉพาะบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
3. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครนำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ไม่ว่าจะสมัครแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะต้องจัดทำบทความฉบับเต็ม (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับ แต่ละสถาบันหรือแต่ละหลักสูตรกำหนด)ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

สถานะผลงาน และรายชื่อผู้ลงทะเบียน
. รายชื่อผู้สมัคร (ไม่นำเสนอ)
 

 

อัตราค่าลงทะเบียน


(สมัครและชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันสุดท้าย) ดังนี้

ประเภท รายการเอกสาร/อาหาร-อาหารว่าง ค่าลงทะเบียน/คน
(ชำระภายในวันที่ 6 ธ.ค. 62)
ค่าลงทะเบียน/คน

1. ผู้สมัครนำเสนอผลงาน ของนิสิต นักศึกษาสังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร+อาหาร+อาหารว่าง

2,000 บาท

(ชำระหลังวันที่ 6 ธ.ค.62

 แต่ไม่เกินวันที่ 13 ธ.ค. 62)

3,000 บาท
2. ผู้สมัครเข้ารับฟังที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน สังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร+อาหาร+อาหารว่าง


2,000 บาท

(ชำระหลังวันที่ 6 ธ.ค.62

 แต่ไม่เกินวันที่ 28 กพ. 63)

3,000 บาท
3. ผู้สมัครนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร+อาหาร+อาหารว่าง 800 บาท 1,000 บาท
4. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร+อาหาร+อาหารว่าง  - -


หมายเหตุ
   1) ผู้ไม่ประสงค์จะรับ Proceedings อาหารว่าง อาหารกลางวัน สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องชำระ ค่าลงทะเบียน
   2) ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
   3) ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้มานำเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน


สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้วและต้องชำระค่าลงทะเบียน ขอให้พิมพ์แบบชำระเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งสามารถเลือกชำระได้ 4 ช่องทาง คือ

1) ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
2) ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
3) ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
4) ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ


***เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้อัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

 

การดำเนินการหลังการสมัคร


1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน  ดูวิธีการชำระเงินได้ที่ Click..

2. Upload เอกสารดังนี้ 
     2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิศระโดยการลงนามในใบสมัครแล้ว (ลงนามแล้วสแกน Upload เข้ามาในระบบ)
     2.2 สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
     2.3 สำเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ