ลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วม


วิธีการสมัคร


1. นิสิต นักศึกษา สามารถสมัคร โดยนำเสนอผลงานที่เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ แบบใดแบบหนึ่ง
2. นิสิต นักศึกษา ที่จะมานำเสนอผลงานแต่ไม่ต้องการตีพิมพ์ สามารถส่งเฉพาะบทคัดย่อได้ (ไม่ต้องส่งฉบับเต็ม)
3. นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโทสมัครนำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ไม่ว่าจะสมัครแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ จะต้องจัดทำบทความฉบับเต็ม (หากมีเกณฑ์ตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาที่นอกเหนือไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันหรือแต่ละหลักสูตรกำหนด)ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ

สถานะผลงาน และรายชื่อผู้ลงทะเบียน
. รายชื่อผู้สมัคร (ไม่นำเสนอ)
 

 

อัตราค่าลงทะเบียน


(สมัครและชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ดังนี้

ประเภท รายการเอกสาร ค่าลงทะเบียน/คน (ชำระภายในวันที่ 14 ธ.ค.64) ค่าลงทะเบียน/คน (ชำระหลังวันที่ 14 ธ.ค.64 แต่ไม่เกินวันที่ 24 ธ.ค.64)
1. ผู้สมัครนำเสนอผลงาน ของนิสิต นักศึกษา สังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  Proceedings+เกียรติบัตร

2,000 บาท

3,000 บาท
2. ผู้สมัครเข้ารับฟังที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน สังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  Proceedings

2,000 บาท

3,000 บาท
3. ผู้สมัครนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  Proceedings+เกียรติบัตร 800 บาท 1,000 บาท
4. ผู้สมัครเข้ารับฟังที่ไม่ได้นำเสนอผลงาน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น Proceedings  ฟรี ฟรี


หมายเหตุ
   1) ข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
   2) ผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มานำเสนอเนื่องจากประเมินบทความวิจัยในเบื้องต้นแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือสมัครแล้ว แต่ไม่ได้มานำเสนอผลงาน หรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมทั้งเหตุผลอื่น ๆ นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียน


สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครและอัพโหลดไฟล์ข้อมูลบทความลงในระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์แบบชำระค่าลงทะเบียน ชำระผ่าน QR Code ที่ปรากฏตามที่ระบบแจ้งไว้
 

การดำเนินการหลังการสมัคร


1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน  ดูวิธีการชำระเงินได้ที่ Click..

2. Upload เอกสารดังนี้ 
     2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิศระโดยการลงนามในใบสมัครแล้ว (ลงนามแล้วสแกน Upload เข้ามาในระบบ)
     2.2 สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
     2.3 สำเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ