การเตรียมผลงานและลักษณะผลงาน

รูปแบบการประชุม


การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ
การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
นิทรรศการและการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หัวข้อการนำเสนอ “การเปลี่ยนผ่าน และการปฏิรูปการบริหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”


• การเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูป
• การปฏิรูปงานการบริหารงานตำรวจ
• การปฏิรูประบบสังคม
• โครงสร้างสังคมและการปฏิรูปประเทศไทย
• การบริหารจัดการความขัดแย้ง
• บทเรียนจากการปฏิรูปภาครัฐที่ผ่านมา
• การปฎิรูปสื่อสารมวลชน
• การปฏิรูปด้านสาธารณสุข
• การปฏิรูปและนวัตกรรมการจัดการผังเมือง
• นวัตกรรมการบริหาร
• การพัฒนาที่ยั่งยืน
• การปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• การปฏิรูประบบการเมือง
• การปฏิรูประบบการบริหาร
• การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
• ความร่วมมือและการแข่งขันของประชาคมอาเซียน
• การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
• การปฏิรูปและกระจายอำนาจทางการศึกษา
• การปฎิรูปด้านพลังงาน
• การปฎิรูปด้านสิ่งแวดล้อม
• วัฒนธรรมกับการปฏิรูปประเทศไทย
• การปฏิรูปและนวัตกรรมการคลังท้องถิ่น/สาธารณะ
• การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
• หัวข้ออื่นๆที่สัมพันธ์กับหัวข้อข้างต้น
ประเภทของการนำเสนอผลงาน


1. การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint โดยระดับปริญญาโท ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาทีรวมซักถาม ระดับปริญญาเอกเรื่องละ 20 นาทีรวมซักถาม
2. การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ตามเวลาที่กำหนดให้

 Download ตัวอย่างบทความ


.ตัวอย่างบทความ