วันเวลาสถานที่

 

กิจกรรม กำหนดระยะเวลา
1. เปิดรับสมัคร และรับบทความวิจัย (บทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับเต็ม) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ก.ค.2559 25 ก.ค.2559
2. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความฉบับเต็ม (Full Paper)  ตั้งแต่บัดนี้ถึง  11 ก.ค.2559  29 ก.ค.2559
3. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข (Revised Paper) ตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  25 ก.ค. 2559 5 ส.ค. 2559 
4. นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 3 ประจำปี 2559  19 ส.ค. 2559


 

กำหนดการ


วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

08.00 - 08.50 น.

ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น 1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

08.50 - 09.00 น.

- ชมวีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
- พิธีเปิด ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

09.00 - 10.00 น.

การปาถกฐาพิเศษเรื่อง “การเปลี่ยนผ่าน และการปฏิรูปการบริหาร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

10.00 - 11.30 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปกครององค์กรท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน: กรณีศึกษามณฑลยูนนาน”  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรชาติ วัง

11.30 - 13.00 น

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย (มอบเกียรติบัตร ณ สถานที่นำเสนอผลงาน)

14.30 - 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 - 17.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย (มอบเกียรติบัตร ณ สถานที่นำเสนอผลงาน)

17.00 น.

พิธีมอบโล่ห์รางวัลการนำเสนอดีเด่น และปิดการประชุม

  

สถานที่


ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น