การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4
“การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”
The 4th National Conference on Public Affairs Management
“Public Affairs Management Under Thailand 4.0”

4 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รายละเอียดโครงการ

                ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการวางรากฐานและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล (Digital Economy) และการมุ่งไปสู่ Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยวางแผนงานทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระยะ 20 ปี เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยและ ยกระดับประเทศไปสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

            การพัฒนาภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 จะสำเร็จได้นั้นต้องใช้แนวทาง "การสานพลังประชารัฐ” เป็นตัวขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยต่าง ๆ รวมไปถึงองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังขับเคลื่อนผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัย จากเป้าหมายในอนาคตของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เมื่อ “ประชาชน” และ “รัฐ” ได้ทำงานร่วมกันแล้ว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเหมือนในอดีต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทุกคนทั้งในทางตรงและทางอ้อม          

            จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนั้นจะต้องบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งนี้ด้วยการนำเสนอองค์ความรู้ บทเรียน การบูรณาการ นวัตกรรม หรือข้อเสนอแนะสู่สังคมไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนั้น ด้วยความตระหนักถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่เชื่อว่าพลังเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ที่ท้องถิ่น วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงสนับสนุนให้มีการจัดประชุมระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 ในประเด็น “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”  เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ และสาธารณชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับสภาวการณ์ในมิติต่าง ๆ ของการปฎิรูปและการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีสำคัญให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีคุณภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นรูป
2.    เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

College of Local Administration, Khon Kaen University,Thailand
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแแก่น 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 0-4320-3124 โทรสาร: 0-4320-3875

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.    ผลงานวิจัยได้เผยแพร่สู่สาธารณะ  และสามารถนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้
2.  นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ทั้งในแง่ผลการวิจัยและการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จด้านการปกครองและการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
3.  เกิดการพัฒนานวัตกรรมและศาสตร์แห่งการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์
4.  เกิดทุนทางสังคมที่พัฒนามาจากการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรที่สำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของการพัฒนาระดับท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระดับชาติและระดับภูมิภาค

 

*บทความดีเด่นจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการบริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองบรรณาธิการประจำวารสาร*

 

ข้อมูลติดต่อ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแแก่น

College of Local Administration, Khon Kaen University,Thailand
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 0-4320-3124 โทรสาร: 0-4320-3875 Url: http://cola.kku.ac.th/