คำถามที่ถามบ่อย (Help!)

 

ขั้นตอนการสมัคร* (นักศึกษาไม่ดำเนินการตามขั้นตอน จะถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์)

นักศึกษาสังกัดภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://service.gs.kku.ac.th/conference/regis/author  พร้อมแนบไฟล์บทความฉบับเต็ม  

1. สมัครผ่านเว็บไซต์  http://service.gs.kku.ac.th/conference/regis/author
พร้อมแนบไฟล์บทความฉบับเต็ม

2. พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงินจากระบบ  และชำระเงินที่ใดที่หนึ่ง ดังนี้
1) ชำระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
2) ทำรายการผ่านตู้ ATM โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
3) ชำระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้  
4) ชำระผ่านร้าน Family Mart ทุกสาขาโดยชำระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ดหรือรหัสที่ระบุไว้
5) ชำระ ณ จุดบริการ  One Stop Service
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ

วิธีการชำระเงิน

http://conference.kku.ac.th/ngrc34/images/new/print.pdf

2. ส่งเอกสาร ดังนี้
2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 1 ชุด
2.2 บทความฉบับเต็มจำนวน 3 ชุด 
ส่งที่
จุดบริการ One stop service
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3  อาคารพิมล กลกิจ 

3. ส่งเอกสาร ดังนี้
3.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 1 ชุด
3.2 บทความฉบับเต็มจำนวน 3 ชุด 
3.3 สำเนาใบชำระเงิน ตามข้อ 1-4) 
3.4 สำเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ
ส่งที่  บัณฑิตวิทยาลัย อาคารพิมล กลกิจ  ชั้น 3
(ภารกิจสารสนเทศและวิชาการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น   40002  

-

*หลังจากสมัครและส่งบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้นิสิต นักศึกษาตรวจสอบอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์เป็นหลัก

 

คำถามที่ถามบ่อย

คำถาม

คำตอบ

หมายเหตุ

1. สมัครแบบโปสเตอร์ ต้องส่งบทความฉบับเต็มหรือไม่

การสมัครแบบโปสเตอร์หรือแบบบรรยาย
ต้องส่งบทความฉบับเต็มเหมือนกัน

 

2. วันสุดท้ายของการสมัคร
และการชำระเงินลงทะเบียน
คือวันที่เท่าไหร่

วันที่  6  มกราคม  2558

บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ  เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

3. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ คือวันที่เท่าไหร่

วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2558      

 

4. สมัครแล้ว ต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเมื่อใด      

เมื่อสมัครและแนบไฟล์บทความในระบบแล้ว  และต้องรีบดำเนินการ
1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน  
2. ส่งเอกสารดังนี้
2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ 1 ชุด
2.2 บทความฉบับเต็มจำนวน 3 ชุด 
2.3 สำเนาใบชำระเงิน   
2.4 สำเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ

เนื่องจากหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าวนี้
จะถือว่าการสมัครยังไม่มีผลใดๆ        

วิธีการชำระเงิน

http://conference.kku.ac.th/ngrc34/images/new/print.pdf

 

5. ตัวอย่างกลุ่มสาขาวิชาที่สมัคร มีอะไรบ้าง

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น สาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี สถิติ  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา สัตวศาสตร์ ประมง พืชไร่ พืชสวน กีฏวิทยา ฯลฯ
-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ทุกสาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น กลุ่มสาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจขึ้นอยู่กับเรื่องที่ทำวิจัยด้วย เช่น นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แต่ทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถเลือก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6. วันแจ้งผลการตอบรับ
ให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

วันที่   29  มกราคม  2558

 

7. บทความฉบับเต็ม (Full paper) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ  วัตถุประสงค์
วิธีการวิจัย  ผลการวิจัย  บทวิจารณ์ บทสรุป กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

ดูตัวอย่างที่ http://conference.kku.ac.th/ngrc34/preparation-gradresearch.html 

วิธีการ Upload ผลงาน
http://conference.kku.ac.th/ngrc34/images/new/upload.pdf

 

8. ภาษาที่ใช้ในการมานำเสนอผลงาน  ใช้อย่างไร

สามารถนำเสนอผลงานด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ตามความถนัด