แนวปฏิบัติ สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย

แนวปฏิบัติ สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย
ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom online
---------------------------

       1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ทุกท่าน login เข้าระบบ https://conference.kku.ac.th/grc/ สำหรับดูตารางนำเสนอพร้อมเนื้อหาการบรรยายนำเสนอผลงานของทุกกลุ่ม โดยใช้ User และ Password เดียวกันกับที่ท่านใช้สมัครส่งผลงานในงานประชุมวิชาการฯ นี้
       2. ให้ผู้นำเสนอทุกท่านเข้า Zoom ผ่าน link จากเว็บ https://conference.kku.ac.th/grc/ หรือจาก Email ที่แจ้งท่าน โดยวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. สามารถเข้ามาทดสอบเข้าใช้งานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในวันจริง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เป็นต้นไป
       3. เปิดกล้องและเปลี่ยนชื่อตามรหัสบทความ ตามตัวอย่าง SDO99-นายขยัน ทำงาน ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
       4. ให้ผู้นำเสนอแต่งกายสุภาพ เปิด-ปิดไมล์ ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง
       5. ช่วงเวลาในการนำเสนผลงานวิจัยแต่ละห้องจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้นำเสนอผลงานวิจัยสามารถเข้าห้องนำเสนอผลงานวิจัย (ห้องที่ 1-14) ของแต่ละท่านได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น.
       6. กรณีผู้นำเสนอผลงานวิจัยไม่ login เข้าห้องนำเสนอผลงานวิจัย หรือยกเลิกการนำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้นำเสนอลำดับถัดไปจะเลื่อนเวลาขึ้นมาแทน ดังนั้น ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทุกท่านต้องอยู่ในห้องนำเสนอตลอดเวลา เนื่องจากเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
       7. หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานวิจัยในห้องที่ท่านได้นำเสนอผลงานวิจัยครบทุกเรื่องแล้ว ท่านจะออกมาอยู่ในห้องรวมเพื่อรอฟังประกาศผลผู้ได้รับรางวัลช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ระหว่างนี้ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ สามารถดาวน์โหลด Proceeding และเกียรติบัตรได้
       8. ท่านสามารถดูวีดีโอสำหรับแนะนำการเข้าระบบ Zoom online สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยได้ที่ https://conference.kku.ac.th/grc/