ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงาน รอบที่ 2

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 27/2562
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)


. ดูประกาศ